Cement.STANDARD-BM 32,R c. Małogoszcz


Standard® zapewnia optymalny czas zachowania właściwości roboczych mieszanki, w tym znakomitej plastyczności i urabialności, a także podwyższonej przyczepności do podłoża, która ogranicza straty materiałowe. Zastosowanie produktu do przygotowywania zapraw ogranicza konieczność dodawania do nich wapna hydratyzowanego.


Produkt ten znakomicie nadaje się do większości prac budowlanych, w tym wytwarzania betonu zwykłego, przygotowywania typowych zapraw murarskich i tynkarskich, produkcji drobnych prefabrykatów czy stabilizacji gruntu i podbudowy konstrukcji nośnych za pomocą betonu chudego.

Standard® to cement portlandzki wieloskładnikowy - CEM II/ B-M (V-LL) 32,5 R z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego i kamienia wapiennego - zakład „Małogoszcz" lub cement portlandzki popiołowy - CEM II/B-V 32,5 R z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego - zakład „Kujawy".

Na estetykę i trwałość konstrukcji lub elementów wykonanych na bazie cementu Standard® wpływa również obniżone ryzyko występowania wykwitów węglanowych oraz niski skurcz betonu. Przy dozowaniu zgodnym z normami cement może być stosowany w warunkach braku zagrożenia agresją środowiska lub korozją albo w sytuacji ryzyka korozji spowodowanej karbonatyzacją.


łaściwości fizyko-chemiczne produktu (wartości średnie)*:CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R
wytwarzanego
w cementowni Kujawy*
CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R
wytwarzanego w cementowni Małogoszcz**

Powierzchnia właściwa

4 100 cm2/g

3 942 cm2/g

Początek czasu wiązania

200 min

254 min

Koniec czasu wiązania

250 min

323 min

2-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 196-1

17,0 MPa

17,9 MPa

28-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 196-1

38,0 MPa

42,6 MPa

Gęstość właściwa

2,85 g/cm3

2,8 g/cm3

Wodożądność

27%

27,9%

Zawartość siarczanów SO3

2,5%

2,82%

Zawartość chlorków Cl-

0,04%

0,025%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

1%

1%