Regulamin korzystania z Serwisu Grupy PSB

Definicje:

PSB – Grupa PSB Handel Spółka Akcyjna, z siedzibą Wełecz 142, 28-100 Busko- Zdrój, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach pod nr KRS 0000661047, NIP: 6551974439, REGON: 366438684.

 

Regulamin – niniejszy regulamin określa zasady dotyczące korzystania z Serwisu. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów zajmujących się prowadzeniem i administrowaniem usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.

 

Serwis– jest to zespół stron internetowych, będący własnością PSB, umożliwiający Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, publikowanie blogów, zamieszczanie galerii zdjęć, materiałów audiowizualnych, komentarzy, wypowiedzi na łamach forum, korzystanie z serwisów informacyjnych, korzystanie z poczty elektronicznej, zwany „Serwisem” w dalszej części Regulaminu. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.

 

Użytkownik – osoba pełnoletnia korzystająca z Serwisu, która przesłała do PSB wypełniony formularz rejestracyjny i zaakceptowała niniejszy Regulamin i która ma prawo, przy zachowaniu zasad Regulaminu, a także instrukcji, haseł i odnośników zamieszczonych w samym Serwisie do korzystania ze wszystkich możliwości, jakie oferuje dany Serwis. Osoba niepełnoletnia może być użytkownikiem Serwisu, o ile zgodę na jej uczestnictwo wyrażą rodzice bądź prawni opiekunowie. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie za Użytkownika uważa się również każdą osobę korzystającą w ograniczonym zakresie z Serwisu, tj. bez wypełnienia procedur rejestracyjnych, o ile zostały udostępnione takie możliwości przez PSB. Brak procedury rejestracyjnej w szczególności nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika określonej w pkt 2.5 niniejszego Regulaminu.

 

Użytkownik Forum może należeć do jednej z 4 grup:

·           Zwykły użytkownik,

·           Wykonawca,

·           Szkoła budowlana,

·           Producent/Dystrybutor.

Nazwę Użytkownika może stanowić dowolnie wybrany pseudonim o długości nie przekraczającej 24 znaków, nie zawierający "spacji" oraz znaków specjalnych. Nazwa Użytkownika nie może naruszać przepisów prawa, dóbr osobistych i dobrych obyczajów, nie może zawierać wulgaryzmów oraz sformułowań obraźliwych. Nazwa Użytkownika może zawierać chroniony prawnie znak towarowy tylko za zgodą PSB.

 

Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących Użytkownika, zawierający m.in. dane kontaktowe, adres e-mail oraz inne informacje, przekazywane dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które są udostępniane i prezentowane w Serwisie.

Galeria – zbiór zdjęć, plików audio i wideo utworzony przez Użytkownika i prezentowany na stronach Serwisu.

Blogi – własne, autorskie strony Użytkownika w Serwisie, zawierające wypowiedzi oraz zdjęcia dodane przez Użytkownika.

Forum – forum dyskusyjne i czat, służące do wymiany poglądów, opinii i doświadczeń internautów na zagadnienia tematycznie powiązane z danym Serwisem.

Relacja – wszelkie treści publikowane przez Użytkownika, w szczególności tekst i zdjęcia, pliki wideo i audio powiązane ze sobą w dowolnej publikacji lub występujące samodzielnie.

Komentarze –umieszczane w Serwisie osobiste opinie Użytkowników odnoszące się do prezentowanych materiałów (tekstów, zdjęć, utworów audio i wideo), wypowiedzi, aktualnych wydarzeń.

Materiały – wszelkie materiały zamieszczane na stronach Serwisu przez Użytkownika w formie tekstowej (wypowiedzi, komentarze, opinie i inne), zdjęć, plików audio i wideo, grafik, map oraz innych akceptowalnych niniejszym Regulaminem.

 

I. Prawa i Obowiązki Użytkownika

1.1 Użytkownik zobowiązany jest do przekazania PSB wypełnionego formularza rejestracyjnego.

1.2 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza przepisów

prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.

1.3 Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

 

II. Zamieszczanie galerii, blogów, zdjęć, relacji, komentarzy:

2.1 Warunkiem zamieszczenia galerii, blogów, zdjęć, relacji, komentarzy w Serwisie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego w celu założenia indywidualnego Profilu Użytkownika oraz zaakceptowanie Regulaminu, który zawiera zapewnienie dotyczące praw autorskich i zgodę na wykorzystanie galerii, blogów, zdjęć, relacji, komentarzy przez PSB na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2  Wypełnienie formularza przez Użytkownika jest równoznaczne z Jego oświadczeniem, że:

1. podane w formularzu dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym (Użytkownik jest zobowiązany we wszystkich formularzach do podawania prawdziwych danych określających jego osobę i zamieszczane blogi, zdjęcia, wypowiedzi, komentarze);

2.  Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.

 

2.3 Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego konta oraz zamieszczania galerii, blogów, zdjęć, relacji, komentarzy zgodnie z Regulaminem, przy uwzględnieniu następujących uwarunkowań:

1. Użytkownik zapewnia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Materiałów zamieszczonych przez niego w Serwisie, nieograniczone na rzecz osoby trzeciej, lub że przysługują Użytkownikowi prawa do korzystania z tych Materiałów (licencja), obejmujące w szczególności prawodo prezentowania w systemie on-line,

2. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego Materiałów przedstawiających lub odnoszących się do tych osób,

3. Użytkownik akceptuje fakt, że za zamieszczenie Materiałów nie przysługuje mu wynagrodzenie.

 

2.4 Zastrzeżenia dodatkowe:

a) Każdy Serwis będący własnością PSB może określać warunki, w tym techniczne, zamieszczania Materiałów, w szczególności liczbę zdjęć, format itp.

b) Nie jest dozwolone zamieszczanie wypowiedzi w blogach i na forum, zdjęć, komentarzy, które:

- zawierają dane osobowe i teleadresowe,

- są reklamami lub promocją działalności gospodarczej własnej lub obcej,

- zawierają treści uznawane jako SPAM, nie będące tematycznie związane z Serwisem lub konkretnym działem Serwisu i stanowią treści przypominające komunikaty i ogłoszenia,

- stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych,

- stanowią treści o charakterze bezprawnym, naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne),

- nie są tematycznie związane z Serwisem,

- uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają możliwości korzystania z Serwisu przez innych Użytkowników.

c) Nicki (loginy), emblematy (avatary) oraz sygnatury (podpisy zamieszczane pod treścią wypowiedzi) użytkowników nie mogą mieć charakteru komercyjnego; reklamowego, nie mogą być związane z działalnością gospodarczą. Takie nicki, emblematy oraz sygantury są niedozwolone i będą usuwane.

 

2.5 Odpowiedzialność Użytkownika:

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec PSB z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Użytkownika Materiałów w Serwisie Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę PSB przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wystąpić jako pozwany w miejsce PSB lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie PSB do wszelkich postępowań toczących się przeciwko PSB. Zobowiązuje się także zwolnić PSB z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie PSB poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.

 

III. Prawa i obowiązki PSB

3.1 PSB nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść Materiałów (w tym wypowiedzi w blogach i na forum, komentarzy oraz zdjęć i ich opisów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu i dodanych przez nich linków). PSB zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do określonych Materiałów i ich usuwania, również bez podawania przyczyny
i powiadamiania Użytkownika, w szczególności jeżeli treść lub charakter wypowiedzi w blogach i na forum, galeriach i komentarzach jest bezprawny lub niezgodny z zasadami współżycia społecznego, wulgarny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, łamiący prawo, w tym nawołujący lub ukazujący przemoc, nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, propagującą treści faszystowskie, nazistowskie i inne zakazane.

Dostęp może być również zablokowany w przypadku, gdy:

1. Użytkownik podał nieprawdziwe dane identyfikujące lub dane te nie zostały zaktualizowane,

2. Użytkownik użył programu utrudniającego lub uniemożliwiającego korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników lub PSB, np. generujących zapytania do serwerów PSB,

3. gdy temat blogów, galerii, wypowiedzi na forum i komentarzy jest niemerytoryczny lub zamieszczany wielokrotnie.

 

3.2 PSB nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w Serwisie informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta czy dostawcy.

 

3.3  PSB bez uzyskiwania dodatkowej zgody ma prawo do:

1.      publicznego udostępniania blogów, galerii, ogłoszeń, wypowiedzi na forum i komentarzy Użytkownika bez ograniczeń czasowych, w taki sposób, aby inni użytkownicy (sieci) Internetu mieli dostęp do nich w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

2.      publikowania przesłanych blogów, wypowiedzi na forum, galerii, ogłoszeń i komentarzy Użytkownika w innych Serwisach PSB oraz na łamach gazet i czasopism drukowanych – z podaniem nicku autora;

3.       zmniejszenia lub powiększenia zdjęć, redagowania i skracania tekstów celem dostosowania materiałów do wymogów serwisu;

4.      umożliwienia innym Użytkownikom korzystania ze zdjęć do utrwalenia utworu. np. jako tapety na pulpit monitora (wyłącznie do użytku osobistego tych Użytkowników);

5.      zmiany Regulaminu w każdym czasie z podaniem daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu, z zapewnieniem prawa Użytkownikowi do niezaakceptowania zmiany – poprzez możliwość zgłoszenia żądania usunięcia profilu Użytkownika;

6.      jednostronnego (w każdym czasie) usunięcia funkcji Serwisu, zaprzestania jego prowadzenia a także prowadzenia każdej z jego usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem;

7.      wysyłania blogów (ich części), zdjęć, plików audio i wideo, wypowiedzi na forum jako elementów newslettera danego Serwisu;

8.      publikowania wybranych wypowiedzi Użytkowników na łamach gazet i czasopism drukowanych oraz stron www PSB w celu wymiany poglądów na dany temat będący przedmiotem zainteresowań Użytkowników danego Serwisu.

 

3.4 PSB zastrzega, że stosowany w Serwisie

1.      układ i kompozycja stron,

2.      nawigacja,

3.      elementy graficzne

4.      interaktywne aplikacje

5.      zdjęcia, teksty, materiały audio i wideo

niestanowiące odrębnej własności Użytkowników, stanowią własność PSB i są prawnie

chronione.

 

3.5 PSB ma obowiązek usunięcia Profilu na żądanie Użytkownika (profilu tego Użytkownika) skierowane na adres mailowy admin@grupapsb.com.pl

3.6 PSB ma prawo do usuwania wypowiedzi, blokowania dostępu do Serwisu lub usunięcia Użytkownika, w szczególności gdy:

1.      użytkownik naruszy regulamin,

2.      wypowiedź, nazwa użytkownika lub pozostałe informacje przez niego zamieszczone naruszają przepisy prawa, znaki towarowe, dobra osobiste, dobre obyczaje, mają formę obraźliwą lub wulgarną, zawierają odnośniki do zewnętrznych stron www uznanych przez moderatora za nieodpowiednie,

3.      wypowiedź zaśmieca Serwis (merytorycznie odbiega od tematyki Serwisu),

4.      wypowiedź zostanie uznana za moralnie naganną lub społecznie niewłaściwą,

5.      Użytkownik Serwisu zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym,

6.      Użytkownik Serwisu wykorzystuje je do agitacji politycznej, religijnej lub innej niezgodnej z tematyką Serwisu.

 

IV. Poufność, formularz zgłoszeniowy

4.1 PSB oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu korzystania z Serwisu konieczne jest podanie do wiadomości PSB adresu e-mail (adresu elektronicznego) według zamieszczonego formularza.

4.2 Adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym nie może zawierać imienia i nazwiska Użytkownika.

4.3 Adres mailowy oraz dane świadczące o sposobie korzystania z Serwisu będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

 

V Wymagania techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się PSB są następujące:

1.    połączenie z siecią Internet;

2.    przeglądarka internetowa Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

 

 

VI. Reklamacje

6.1    Użytkownik może złożyć do PSB reklamację w związku z naruszeniem zasad korzystania z Serwisu określonych w niniejszym regulaminie.

6.2    Reklamacja może być złożona emailem na adres admin@grupapsb.com.pl. w terminie 7 dni od dnia, w którym Użytkownik dowidział się o naruszeniu zasad korzystania z Serwisu. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym PSB powiadamia Użytkownika.

6.3    Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

1.    przedmiot reklamacji,

2.    okoliczności uzasadniające reklamację,

3.    adres e-mail na jaki należy skierować odpowiedź na reklamację.

6.4    Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez PSB.

6.5    PSB obowiązane jest rozpatrzyć reklamację i udzielić odpowiedzi na podany adres e-mail w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji lub do potwierdzenia w tym terminie jej przyjęcia w formie pisemnej z podaniem informacji o terminie jej rozpatrzenia.

 

 

VII Numer IP oraz Cookie

7.1 PSB  analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i do badań statystycznych.
W trakcie poruszania się Użytkownika po Serwisie mogą być gromadzone pewne anonimowe informacje w sposób bierny (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Użytkownika) z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookie, znaczniki internetowe lub sygnalizatory www, czy rejestracja marszruty po witrynie (ewidencje logów, logi serwerów oraz dane o kolejności uruchamiania przycisków, tzw. "clickstream data"). Używana przez Użytkownika przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do niniejszej witryny niektóre z takich anonimowych danych, np. URL witryny internetowej odwiedzanej przez Użytkownika poprzednio czy adres IP Użytkownika oraz wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez komputer Użytkownika. Serwis może również pobierać anonimowe informacje z komputera Użytkownika za pośrednictwem plików cookie oraz znaczników internetowych ("Internet tags") lub sygnalizatorów www. Użytkownik może ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby ostrzegała Użytkownika gdy przesyłany jest plik cookie, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje Serwisu mogą nie działać.

7.2 Przykładowe zalecane ustawienie opcji internetowych przeglądarki www (Internet Explorer):

1.wprowadzenie prywatnych danych do formularzy – wyłączone

2. protokół SSL - włączony
3. ActiveX - monituj lub wyłącz
4. Protokół P3P - włącz

 

VIII Dane osobowe

8.1 Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z korzystaniem z Serwisu. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia korzystanie przez Użytkownika z Serwisu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

8.2 Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

8.3 Zgodne z w/w ustawą, Użytkownicy Serwisu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

IX Newsletter

9.1 Użytkownik ma możliwość zaprenumerowania Newslettera.

9.2 Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

9.3 Użytkownik dokonując prenumeraty Newslettera wyraża zgodę na dostarczanie do niego przez PSB korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.

9.4 Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy kliknąć na link znadujący się w mailu z newsletterem lub wysłać mail na adres admin@grupapsb.com.pl

 

X. Postanowienia końcowe

10.1 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.2 Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze i pytania, dotyczące działania Serwisu powinny zostać skierowane na adres admin@grupapsb.com.pl

10.3 PSB zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie.

10.4 Regulamin i jego zmiany wchodzą w życie z dniem zamieszczenia go na tej stronie.