Beton komórkowy w ścianach piwnicznych

marzec 2017

Zastosowanie bloczków z betonu komórkowego w ścianach piwnicznych nie jest zjawiskiem częstym. Z reguły w tych rodzajach ścian stosuje się bloki ze zwykłego betonu. Jednak bloczki z betonu komórkowego oprócz „standardowych” zastosowań takich jak: ściany zewnętrzne, osłonowe, ściany wewnętrzne, nośne, ścianki działowe, nadają się również do użycia poniżej poziomu gruntu.

Możliwość stosowania betonu komórkowego w tych warunkach potwierdzają aktualne normy. Wynika to z normy dla betonu komórkowego – PN-EN 771-4 „Wymagania dotyczące elementów murowych, Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego”, jak i normy ogólnej – PN-EN 1996-2 „Eurokod 6, Projektowanie konstrukcji murowych, Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów”. Eurokod wyróżnia klasy mikroekspozycji muru od MX1 do MX5, które pozwalają dobrać elementy murowe do panujących warunków atmosferycznych. Beton komórkowy stosuje się praktycznie we wszystkich klasach ekspozycji włącznie z klasą MX3.2, która oznacza mury narażone na silne nawilżanie oraz cykliczne zamrażanie i rozmrażanie.


IZOLACJA ŚCIAN

Oczywiście, normowe dopuszczenie stosowania betonu komórkowego w ścianach poniżej poziomu gruntu nie zwalnia z obowiązku wykonania odpowiedniej izolacji uwzględniającej poziom wód gruntowych i ich agresywność. Rodzaj izolacji przeciwwodnej czy przeciwwilgociowej musi być również dopasowany do podłoża, jakie tworzy ściana z betonu komórkowego. Ściana piwniczna powinna być maksymalnie szczelna, stąd jednym z jej wymogów jest wypełnienie zaprawą murarską zarówno spoin poziomych, jak i pionowych. Do wykonania elementu ściennego używa się bloczków z gładkimi powierzchniami czołowymi – bez profilowania, o gęstości co najmniej 700 kg/m3.


WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI

W szczególnych przypadkach ścian piwnicznych o dużej wysokości lub dużej głębokości zasypania, gdy ich nośność na obciążenia poziome jest niewystarczająca, wykonuje się wzmocnienia w postaci poziomych belek żelbetowych (wieńców) wylewanych w szalunku z kształtek U. Podporami dla takiej konstrukcji są ściany prostopadłe do wzmacnianej. Ściany piwniczne można również wzmacniać za pomocą żelbetowych słupów (trzpieni), które najkorzystniej wykonywać w odpowiednio przyciętych bloczkach, co zapewnia ścisłe zespolenie ściany ze słupem. Podporami dla słupów są wówczas fundamenty lub ściany fundamentowe oraz strop piwnic.


BŁĘDY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ

+ do murowania ścian piwnicznych nie zaleca się używać betonu komórkowego o gęstości niższej niż 700 kg/m3,
+ nie należy zostawiać spoin pionowych bez wypełnienia zaprawą,
+ rodzaj izolacji musi być dobrany do podłoża, jakie tworzy beton komórkowy. Nie wszystkie typy izolacji są do tego przeznaczone,
+ do zasypania ścian piwnicznych nie należy przystępować przed wykonaniem stropu nad piwnicami.

Autor Robert Janiak
Autor Robert Janiak
Stanowisko - product manager w firmie H+H Polska
Poprzedni

Budowa fundamentów i piwnic z bloczków betonowych

Budowa fundamentów i piwnic z bloczków betonowych
Następny
Zagrożenia izolacji części podziemnych obiektów budowlanych

Zagrożenia izolacji części podziemnych obiektów budowlanych