Formuła Grupy

Zasadniczy sens powstania Grupy PSB sprowadza się do wspierania interesów firm kupieckich wspólną polityką zakupów, marketingiem, szkoleniami oraz udostępnianiem usług zmniejszających stałe koszty prowadzenia ich biznesu.

Niezależne firmy kupieckie przystępując do Grupy PSB Handel S.A. wykupują pakiet akcji i w ten sposób stają się jej współwłaścicielami i licencjobiorcami logo PSB. Podmioty te prowadzą sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek.

Wzajemne prawa i obowiązki Centrali i Partnerów Grupy PSB reguluje Umowa Partnerska, oto jej istotne zapisy:

Obowiązki Centrali

 • Centrala zobowiązuje się do działań, które przyniosą Partnerom możliwie największe korzyści, szczególnie dotyczy to warunków zakupu i sprzedaży towarów,
 • Centrala oferuje na rzecz Partnerów materiały budowlane na konkurencyjnych rynkowo warunkach handlowych. Partnerzy mogą dodatkowo negocjować indywidualne warunki handlowe z Dostawcami, ale fakturowanie odbywa się centralnie poprzez Centralę,
 • Centrala zapewnia pomoc Partnerom ze strony lokalnego przedstawiciela - Pełnomocnika Zarządu na dany region, obejmuje ona głównie: informowanie o zmianach w ofercie handlowej, organizację szkoleń i akcji marketingowych, negocjowanie dofinansowania przez Dostawców lokalnych działań marketingowych, wsparcie przy organizacji lokalnych targów, dni otwartych, festynów i szkoleń w ramach tzw. "Szkół Dobrego Budowania", analizę rynków lokalnych, działania integrujące Partnerów w regionach, pomoc nowym Partnerom w prawidłowym funkcjonowaniu w grupie, przekazywanie klientów programu "Buduj z PSB", ogólna koordynacja działań handlowych z przedstawicielami regionalnymi Dostawców.
 • Dostarczanie Partnerom wszelkich wymaganych prawem atestów, wyników badań i innych danych dotyczących parametrów technicznych towarów znajdujących się w ofercie handlowej Centrali,
 • Stałe udoskonalanie i realizacja długofalowej strategii marketingowej grupy oraz organizacja i prowadzenie corocznych kampanii reklamowych na rzecz Akcjonariuszy,
 • Wydawanie własnego pisma branżowego adresowanego głównie do pracowników i stałych klientów Partnera oraz Dostawców. Celem pisma jest informowanie czytelników o nowościach w ofercie Dostawców, monitoring rynku, prezentacja Partnerów i wydarzeń w grupie,
 • Pomoc Partnerom w dziedzinie zakupów środków i usług niezbędnych w prowadzeniu hurtowni (np. środków transportu, sprzętu wyładowczego, telefonów komórkowych, sprzętu komputerowego, paliw, etc.).
 • Pomoc w zakresie stałego podnoszenia kwalifikacji personelu Partnerów poprzez organizację szkoleń merytorycznych, technicznych i innych jak również w znalezieniu odpowiednich doradców, świadczących niezależnie usługi szeroko rozumianego konsultingu,
 • Zbieranie i przekazywanie Partnerom istotnych nowości i rozwiązań z dziedziny zarządzania, informacji o trendach na rynku oraz zjawiskach dotyczących grupy, które mogą pomóc Partnerowi w prowadzeniu swojej firmy.

Obowiązki i prawa Partnerów

 • Partner zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby rozwijać, promować i sprzedawać towary oferowane przez Centralę oraz rozszerzyć ich sprzedaż wszystkim potencjalnym nabywcom,
 • Sprzedaż przez Partnera produktów pod marką własną Grupy PSB, jest elementem wspólnej strategii marketingowej, stąd Partner zobowiązuje się do ich wyjątkowego promowania,
 • Partner może negocjować indywidualne ceny, zniżki, rabaty i bonusy z Dostawcami, ponad przedstawione przez Centralę,
 • Partner będzie przekazywał Centrali informacje o lokalnych rynkach,
 • Parrner zobowiązuje się do dostosowania swojej firmy co do elektronicznej komunikacji: poczty e-mailowej, internetu,
 • Partner uczestniczy wykonawczo i finansowo ( w ramach tzw. opłaty licencyjnej) w kampaniach reklamowych i promocyjnych organizowanych przez Centralę,
 • Partner zobowiązuje się do eksponowania loga GrupyPSB przez odpowiednie oznakowanie obiektów, środków transportu, materiałów biurowych, odzieży firmowej. według zasad zawartych w Katalogu Identyfikacji Wizualnej Grupy PSB.

Powyższe zasady nawiązują do podobnych uregulowań innych sieci europejskich, które Spółka poznała dzięki przystąpieniu w 1999 r. do federacji Euro-Mat, zrzeszającej 21 podobnych do PSB grup zakupowych z 24 krajów. Doświadczenia i rozwiązania organizacyjne największych z nich wykorzystywane są zarówno przez Centralę PSB, jak i przez poszczególnych Partnerów.