NOWOŚCI W OFERCIE H+H

Dla H+H innowacyjność jest jednym z filarów działalności. W oparciu o nią funkcjonują wszystkie działy, niezwykle istotna jest również w zakresie produktowym. Rynek materiałów ściennych jest rynkiem konkurencyjnym, oferta produktowa aby pozostawać atrakcyjną dla inwestorów musi być rozwijana i dostosowywana do aktualnych wymagań. 

System Budowy H+H tworzą dwie grupy produktowe: beton komórkowy oraz silikaty, stąd też poszukiwanie nowych rozwiązań obejmuje prace realizowane w  zakresie  obu materiałów. W  ostatnim czasie oferta H+H została wzbogacona w be-tonie komórkowym o  H+H System TEMPO PRO oraz w  silikacie o H+H Silikat AT25 AkuTerm. Uzupełnienie Systemu Budowy H+H o te produkty zwiększa komplementarność całego Systemu i  pozwala na łatwiejsze spełnienie wymagań prawnych stawianych poszczególnym przegrodom. 

H+H SYSTEM TEMPO PRO - DO WZNOSZENIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH - WEWNĄTRZ􀀀 LOKALOWYCH

W  skład H+H Systemu TEMPO PRO wchodzą Panele TEMPO PRO oraz gotowe nadproża TEMPO PRO N. System przeznaczony jest do wykonywania ścianek działowych wykończonych gładziami cienkowarstwowymi – głównie w  budownictwie mieszkaniowym. Dla zabudowy wielorodzinnej wymagania dotyczą-ce ochrony akustycznej zawarte są w normie PN-B-02151-3:2015-10 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w  budynkach i  elementów budowlanych”. Norma ta (przywołana w  Rozporządzeniu) określa wymagany poziom wskaźnika izolacyjności akustycznej  RA,1,R  ≥  38 dB dla ścian oddzielających pokoje od pomieszczeń sanitarnych oraz RA,1,R ≥ 35 dB dla ścian oddzielających pokoje od pozostałych pomieszczeń (poza pomieszczeniami sanitarnymi). 

H+H Panele TEMPO PRO, to panele średniowymiarowe (500 x 500 mm) dostępne w  dwóch szerokościach 75 i  100 mm, panele są wykonane z  betonu komórkowego o  wysokiej gęstości wynoszącej 700 kg/m3. Wysoka gęstość znajduje odzwierciedlenie w  podwyższonej izolacyjności  akustycznej ścianek wykonanych z Paneli TEMPO PRO. Zgodnie z prze-prowadzonymi badaniami akustycznymi ściana działowa wzniesiona z Panelu TEMPO PRO o szerokości 75 mm zapewnia izolacyjność akustyczną na poziomie RA,1,R = 37 dB, natomiast ściana wykonana z  Panelu TEMPO PRO o  szerokości  100 mm RA,1,R = 39 dB. Panele z betonu komórkowego o wysokiej gęstości to również wyższa wytrzymałość na ściskanie (6 MPa) z  jednoczesnym zachowaniem niewielkiej masy 1 m2 muru – 52,5 kg/m2 dla Panelu TEMPO PRO o  szerokości 75 mm oraz  70 kg/m2 przy szerokości 100 mm. H+H System TEMPO PRO jest zaprojektowany z myślą o umożliwieniu jak najszybszego przeprowadzenia prac murarskich. Panele TEMPO PRO po-siadają powiększone wymiary gwarantujące niskie zużycie (jedynie  4 szt./m2) oraz mają gładkie po-wierzchnie licowe pozwalające na wykończenie ścianek jedynie przy użyciu gładzi cienkowarstwowej - bez konieczności nakładania grubych tynków. Gwarantuje to mniejsze koszty wykonania ścian, a także szybsze ich wykonanie (skrócony jest czas nałożenia warstwy wykończeniowej), natomiast w  efekcie końcowym po-zwala otrzymać większe powierzchnie mieszkań poprzez wykonanie cieńszych ścian działowych. 

Szybkie ukończenie prac murarskich zapewnione jest również poprzez za-stosowanie drugiego elementu Systemu – Nadproża TEMPO PRO N. Jest ono gotowym, niezbrojonym, wariantem nadproża o szerokościach zgodnych z  szerokościami paneli. Nadproża H+H TEMPO PRO N o długości 150 cm wymagają minimalnego oparcia na murze wynoszącego 20 cm, co oznacza, że maksymalna szerokość światła przekrywanego otworu wynosi 110 cm. Po osadzeniu nadproża na konstrukcji muru (przy użyciu standardowej zaprawy cienko-warstwowej H+H) możliwa jest bez-pośrednia kontynuacja prac murarskich. Nadproża TEMPO PRO N są wykonane z betonu komórkowego o gęstości 600 kg/m3, ich wykorzystanie pozwala otrzymać gładką i jednorodną powierzchnię całego muru.

Do większości zastosowań rekomendowane jest rozwiązanie o szerokości 100 mm (oparte o Panel TEMPO PRO o szerokości 100 mm i nadproże TEMPO PRO N o szerokości 100 mm). Takie rozwiązanie jest korzystniejsze z  uwagi na stabilność ścianek, izolacyjność akustyczną, odporność ogniową, wytrzymałość i możliwość wykonywania głębszego bruzdowania. 

H+H SILIKAT AT25 AKUTERM - ŁĄCZĄCY WYMAGANIA TERMICZNE I AKUSTYCZNE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (zwanym potocznie „Warunkami Technicznymi”) ściany wewnętrzne, w  budynkach wielorodzinnych, oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i  korytarzy przy Δti  ≥  8oC muszą jednocześnie spełniać warunek dotyczący współczynnika przenikania ciepła  Uc(max) ≤ 1,0 W/(m2·K) oraz wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej na dźwięki powietrzne – R’A,1  ≥  50 dB. W  przypadku elementów murowych spełnienie obydwu warunków dla prze-grody jednowarstwowej jest sporym wyzwaniem. Parametry izolacyjności akustycznej oraz izolacyjności termicznej w  dużym stopniu zależą od gęstości objętościowej materiału, przy czym im niższa gęstość, tym cieplejszy materiał, natomiast z  uwagi na lepsze wyciszenie pomieszczeń zalecane są elementy o względnie jak najwyższej gęstości objętościowej. Wprowadzany obecnie na rynek  H+H Silikat AT25 AkuTerm spełnia jednocześnie obydwa warunki stawiane ścianom wewnętrznym, oddzielającym pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy. Jest to możliwe już dla przypadku wzniesienia wyłącznie przegrody jednowarstwowej tj. bez dodatkowych warstw izolacyjnych – takie rozwiązanie obniża koszty i przyspiesza proces przeprowadzenia prac murarskich. 

H+H Silikat AT25 AkuTerm jest produktem silikatowym o  obniżonej gęstości (maksymalna gęstość  brutto w  stanie suchym wynosi  1100 kg/m3), dzięki niej możliwe jest również uzyskanie obniżonej masy  1 m2 muru – jedynie 275 kg/m2. Pod względem geometrycznym bloczek jest standardowym, drążonym elementem silikatowym H+H – co oznacza, że ma długość 250 mm, wysokość 220 mm oraz szerokość 250 mm. Ze względu na obniżoną gęstość materiału H+H Silikat AT25 AkuTerm charakteryzuje obniżona (w  odniesieniu do typowej) wytrzymałość na ściskanie – 5 MPa, która w przypadku wielu konstrukcji okazuje się być wytrzymałością wystarczającą. Klasyfikację odporności ogniowej przegród silikatowych można przyjmować zgodnie z  zapisami normy PN-EN 1996 1-2:2010 „Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe”, jednakże z  uwagi na niską gęstość i wytrzymałość na poziomie 5 MPa dla nowego produktu silikatowego H+H pojawiła się konieczność prze-prowadzenia badań odporności ogniowej, w  trakcie których osiągnięto wynik REI 240 (przy poziomie obciążenia α ≤ 0,8), co oznacza utrzymanie kryteriów nośności, szczelności i  izolacyjności ogniowej przez 4 godziny oddziaływania ognia (Raport ITB o numerze LZP01-01423/23/Z00NZP).

Zakładając planowane przeznaczenie produktu (ze szczególnym uwzględnieniem przegród wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy) w pracach innowacyjnych od samego początku dążono do w/w parametrów izolacyjności akustycznej oraz termicznej. Izolacyjność termiczna przegrody wykonanej z  H+H Silikatu AT25 AkuTerm określona jest współczynnikiem przenikania ciepła  Uc = 0,96 W/(m2·K) < Uc(max)  =  1,0 W/(m2·K),  wynika on z  niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła  l = 0,32 W/(m·K) odpowiadającego produktom silikatowym o  gęstości objętościowej nieprzekraczającej 1100 kg/m3. W  celu określenia izolacyjności akustycznej przegrody przeprowadzono badania laboratoryjne, otrzymując wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej RA,1 = 55 dB, która daje  zapas „bezpieczeństwa” dla osiąg-nięcia minimalnego poziomu izolacyjności akustycznej R’A,1 ≥ 50 dB  (R’A,1 = RA,1 – 2 dB – Ka, gdzie 2 dB stanowią „korektę” badań laboratoryjnych, natomiast Ka poprawkę wynikającą z przenoszenia bocznego) określone-go przez normę PN-B-02151-3:2015-10 dla ścian oddzielających mieszkania od klatek schodowych i korytarzy. 

SYSTEM BUDOWY H+H UŁATWIA POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ  NA NAPOTYKANE WYZWANIA

H+H System TEMPO PRO oraz  H+H Silikat AT25 AkuTermo będą-ce ostatnimi efektami prac innowacyjnych stanowią istotne uzupełnienie oferty skierowanej w  głównym stopniu do budownictwa wielorodzinnego. Są to materiały, które ułatwią wybudowanie wszystkich ścian w  obiekcie z  elementów Systemu Budowy H+H. Dodatkowo nowe pro-dukty zostały opracowane tak, aby poprzez zastosowane rozwiązania geometryczne i  poprzez parametry fizyczne, którymi się charakteryzują w  jak największym stopniu uprościć wzniesienie ścian wewnątrzlokalowych oraz oddzielających mieszkania od klatek schodowych i korytarzy. Dostarczanie i poszukiwanie produktów pozwalających spełniać w  jak najprostszy sposób obowiązujące wymagania prawne i  normowe jest jednym z obowiązków producentów, którzy chcą być atrakcyjnymi i  konkurencyjnymi partnerami na rynku budowlanym. To właśnie chęcią zapewniania odpowiedniego partnerstwa motywowane są działania  innowacyjne prowadzone przez  H+H Polska.

www.hplush.pl

Artykuł pochodzi z
Głos PSB

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 
Artykuł powstał przy współpracy H+H Polska Sp. z o.o. H+H Polska Sp. z o.o.