Jak formalnie zakończyć budowę

Zanim wprowadzimy się do nowego domu, musimy spełnić kilka wymogów formalnych, które towarzyszą zakończeniu budowy. Dopełnienie formalności przebiegnie sprawnie i bez zakłóceń, jeśli odpowiednio wcześniej zadbaliśmy o potrzebne dokumenty. Na czym polega odbiór budynku? Jakie dokumenty są niezbędne?

Domy jednorodzinne wymagają najczęściej tylko zgłoszenia zakończenia budowy. Pozwolenie na użytkowanie budynku wymagane jest w przypadku nowych obiektów użyteczności publicznej lub budynków wielorodzinnych. Zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie składamy do Powiatowego lub Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Do zawiadomienia musimy dołączyć wymagane dokumenty – brak któregoś z oświadczeń może spowodować odrzucenie zgłoszenia i kolejne procedury, a co jest z tym związane wydłużenie czasu zamieszkania w nowym domu.

Zgłoszenie zakończenia budowy – niezbędne dokumenty

Do zawiadomienia o zakończeniu prac budowlanych musimy dołączyć:

  • oryginał dziennika budowy – to urzędowy dokument, w którym zapisuje się przebieg robót budowlanych i zdarzenia zachodzące w toku ich wykonywania. Zostaje on zamknięty w momencie zakończenia budowy wpisem wykonanym przez kierownika budowy, 
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami obowiązującego prawa, a także doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy (w tym drogi, ulicy czy sąsiedniej nieruchomości, jeśli były one wykorzystywane w trakcie prowadzenia prac),
  • protokoły odbiorów przyłączy dokonanych przez stosowne instytucje oraz protokoły sprawdzeń wewnętrznych instalacji dokonanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,
  • protokół kontroli przewodów kominowych,
  • protokołu odbioru instalacji gazowej, jeśli jest w budynku,
  • test higieniczny szamba, jeśli dom nie jest podłączony do kanalizacji,
  • wynik laboratoryjny badania wody pitnej, jeśli dom jest podpięty do własnego ujęcia.
  • geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – to mapa, na której geodeta nanosi wykonane obiekty na mapę zasadniczą (np. nowe budynki czy sieci mediów),
  • kopię rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis (w przypadku dokonania podczas wykonywania robót zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę).

Odpowiedni organ ma dwadzieścia jeden dni na wyrażenie sprzeciwu lub wezwanie do uzupełnienia dokumentacji. Dopiero otrzymanie potwierdzenia pozwalającego na zamieszkanie w nowo wybudowanym domu umożliwia korzystanie z niego. Przez złożeniem zawiadomienia o zakończeniu prac budowlanych, warto dowiedzieć się w odpowiednim urzędzie o przepisy, ponieważ mogły ulec zmianie.  

Pozwolenie na użytkowanie

W niektórych przypadkach, takich jak nowe budynki użyteczności publicznej oraz budynki wielorodzinne wydana decyzja o pozwolenie na budowę nakłada na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W przypadku domów jednorodzinnych jest ono wymagane jedynie wtedy, gdy budynek ma być użytkowany przed zakończeniem wszystkich prac budowlanych lub wówczas, gdy nadzór budowlany nałoży taki obowiązek na inwestora. W takim przypadku obowiązkowa jest wizyta i odbiór budynku przez przedstawiciela odpowiedniego szczebla organu nadzoru budowlanego, a następnie wydanie decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na użytkowanie. Kontrola powinna być przeprowadzona przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora (wniosek o pozwolenie na użytkowanie budynku stanowi wezwanie do przeprowadzenie kontroli). Inwestor o terminie kontroli zostanie powiadomiony w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Podczas kontroli niezbędna jest obecność inwestora. Pozwolenie na użytkowanie jest także konieczne w przypadku, gdy legalizowana jest samowola budowlana. 

zdjęcia: AdobeStock

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.