Ogrodzenie placu budowy – tymczasowe czy docelowe

Zagospodarowanie terenu, na którym ma stanąć dom, obejmuje również ogrodzenie budowy. Jeśli nie planujemy wykonania od razu docelowego ogrodzenia działki, możemy zamontować tymczasowe ogrodzenie placu budowy. Niektórzy inwestorzy już na tym etapie decydują się jednak na budowę ogrodzenia docelowego.

Ogrodzenie budowy jest obowiązkowe. Przede wszystkim utrudni niepożądanym osobom wejście na plac budowy, chroniąc je w ten sposób przed wypadkami, zapobiegając przed zniszczeniem i kradzieżą na pozostawionej bez opieki budowie. Odpowiedzialność za powstanie ogrodzenia placu budowy spoczywa na kierowniku budowy, w którego gestii jest zlecenie jego wykonania oraz na inwestorze, który ponosi koszty jego wykonania.

Ogrodzenie tymczasowe i docelowe

Jeśli stawiamy ogrodzenie tymczasowe, a mamy dużą działkę, możemy ograniczyć się jedynie do ogrodzenia miejsca budowy, nie trzeba wówczas grodzić całego terenu. Istotne jest wówczas określenie terenu placu budowy – jest on elementem zagospodarowania terenu, będącym integralną częścią projektu budowlanego. Wszystkie prace budowlane, łącznie z budową ogrodzenia czy tymczasowych budynków socjalnych muszą być przeprowadzane na terenie, który został zatwierdzony w projekcie i nie mogą one wykraczać poza granice działki. Ogrodzenie tymczasowe musi stanąć w odległości nie mniejszej niż 1/10 wysokości budowanego budynku. Ogrodzenie docelowe obejmuje całą działkę, jego wykonanie powinno być poprzedzone dokładnym wyznaczeniem jej granic. Wadą takiego rozwiązania jest ryzyko ewentualnego zniszczenia płotu w czasie budowy, dlatego sprawdza się ono jedynie w przypadku dużych działek, które zapewniają swobodę manewru pojazdami dostawczymi i maszynami budowlanymi.

Ogrodzenie placu budowy zgodnie z prawem

Na budowę ogrodzenia placu budowy nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia. Niekiedy jednak jego wykonanie wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. Nowe prawo budowlane mówi o tym, że możemy bez formalności postawić na posesji ogrodzenie, jeśli nie przekracza 2,20 m wysokości i to niezależnie, czy biegnie przy drodze publicznej, torach kolejowych lub placach itp. Natomiast budowa ogrodzenia wyższego niż 2,2 m, może się rozpocząć dopiero po upływie 21 dni od zgłoszenia, jeśli w tym czasie urząd nie wniesie sprzeciwu (czyli na podstawie tak zwanej milczącej zgody). Możliwe jest też uzyskanie od urzędu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – można wówczas rozpocząć budowę od razu. Sprzeciw do zgłoszenia może mieć miejsce, jeżeli planowane ogrodzenie naruszy ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (na przykład znajdzie się w pasie drogowym projektowanej ulicy). Gdyby mogło zagrozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia (na przykład ograniczyć widoczność na drodze, zwłaszcza gdy działka znajduje się przy skrzyżowaniu), inwestor może być zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę.

Ogrodzenie budowy – jakie wymagania musi spełniać?

Ogrodzenie terenu budowy może być tymczasowe, ale musi spełniać wymogi BHP i ustalenia projektanta, który adaptował projekt domu. Ogrodzenie budowy nie powinno stanowić zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość nie powinna być mniejsza niż 1,5 m . Ogrodzenie placu budowy musi się znajdować w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Odległość ogrodzenia od domu, zależy od tego, jak plac budowy jest duży, ale w strefach zagrożonych spadaniem przedmiotów z wysokości, musi ona wynosić, co najmniej 1/10 wysokości, z której podczas robót budowlanych mogą spaść materiały. W przypadku ogrodzenia wykopów głębszych niż 1 m, balustrada ogrodzenia nie może być niższa niż 1,1 m i powinna znajdować się nie mniej niż 1 m od krawędzi wykopu. Jeśli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, granice należy oznakować tablicami ostrzegawczymi, a w razie potrzeby plac budowy powinien mieć zapewniony stały dozór. Trzeba także wyznaczyć i opisać strefy niebezpieczne stosownymi tablicami ostrzegawczymi.

Ogrodzenie placu budowy – z czego wykonać?

Ogrodzenie budowy można wykonać przy pomocy specjalnych paneli modułowych. Są one stosunkowo lekkie i łatwe do montażu. Takie ogrodzenie placu budowy bez problemu też zdemontujemy, gdy zajdzie potrzeba – np. na budowę będzie musiał wjechać cięższy sprzęt, a brama wjazdowa okaże się zbyt wąska. Moduły ogrodzenia budowy mogą też pełnić funkcję bramy. Ogrodzenie budowy wykonane z paneli ustawia się na gruncie, bez konieczności ich przytwierdzania do podłoża. Ogrodzenie tymczasowe placu budowy ustawia się na betonowych stopach – podstawach, a poszczególne panele łączy specjalnymi łącznikami do przęseł. Ogrodzenie placu budowy można wykonać z paneli pełnych lub siatkowych.

Zdjęcia: materiały prasowe, K. Jankowska

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.