Regulamin serwisu

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje: 

Regulamin - niniejszy regulamin;

Usługodawca – Grupa PSB Handel S.A., siedziba: Wełecz 142, 28-10 Busko-Zdrój wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000661047, NIP 6551974439, REGON 366438684, kapitał wpłacony: 31.882.333 zł. adres e-mail: info@grupapsb.com.pl

Użytkownik - osoba fizyczna, korzystająca z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

Serwis - serwis internetowy umieszczony w domenie grupapsb.com.pl

Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników 

w oparciu o niniejszy Regulamin;

Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług, towarów lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

Partner - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424), prowadzący placówki handlowe z wykorzystaniem znaków towarowych PSB MRÓWKA, PSB MINI MRÓWKA, PSB PROFI i Składów - Polskie Składy Budowlane

2. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania Serwisu, w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług, świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

3. Serwis jest administrowany przez Usługodawcę. 

4. Regulamin jest udostępniany przez Usługodawcę nieodpłatnie, także na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, obsługiwanego przez Użytkownika.

5. Poszczególne usługi w Serwisie mogą podlegać osobnym regulaminom, co określone zostanie  w Serwisie przez Usługodawcę. Osobnym regulaminom podlegają Rezerwacje towarów   w sklepach Partnerów Grupy PSB.

6. Usługodawca w ramach Serwisu może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Użytkownikom możliwość dostępu do innych serwisów administrowanych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez wspomniane podmioty, regulujące funkcjonowanie ich serwisów.

7. Serwis przystosowany jest do współpracy  z przeglądarką Chrome, Firefox. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić kompatybilność Serwisu z innymi przeglądarkami, niemniej jednak korzystanie z nich może spowodować niepełne działanie niektórych funkcjonalności Serwisu. Dla poprawnego korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu zalecane jest bieżące aktualizowanie przeglądarki. Dla korzystania z niektórych usług świadczonych w ramach Serwisu konieczne jest posiadanie konta email. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług zalecane jest włączenie w przeglądarce obsługi plików ‘cookies’, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności strony.

§ 2

UŻYTKOWNIK

1. Użytkownikiem Serwisu jest każda, korzystająca z niego, osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.

2. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Serwisu.

3. Dostęp do Serwisu dla Użytkowników możliwy jest na dwóch poziomach:  

· Użytkownika zarejestrowanego;

·  Użytkownika  niezarejestrowanego.

4. Jedynie rejestracja w Serwisie umożliwia korzystanie z wszystkich Usług. Część Usług nie jest udostępniona w ramach Serwisu dla Użytkowników posiadających status Użytkowników niezarejestrowanych.

5. Użytkownicy nie ponoszą żadnych opłat w związku z uzyskaniem i utrzymaniem statusu Użytkownika w Systemie. 

§ 3

ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje przez Użytkownika zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. udostępnienia zawartości Serwisu - z momentem wejścia na stronę URL Serwisu. 

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą odpowiednio  opuszczenia przez Użytkownika Serwisu; 

3. Prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (stosownie do pkt. 2 powyżej) przysługuje Użytkownikowi w każdej chwili (bez zachowania okresu wypowiedzenia).

4. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia.

§ 4

SPOSÓB KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU

Wszelkie treści dostępne w Serwisie, stanowiące utwory w rozumieniu art. 1  Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zmianami), nie mogą być bez zgody Usługodawcy wykorzystywane w inny sposób niż skorzystanie z usług Serwisu.  

W szczególności Użytkownik nie może pobierać zdjęć i opisów poszczególnych towarów prezentowanych w Serwisie i ich wykorzystywanie do innych celów niż zapoznanie się z ofertą Partnerów Grupy PSB.

§ 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ/PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKA

1.  Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i całodobowej jego dostępności, dołoży także wszelkich starań aby informacje zamieszczone w ramach Serwisu były jak najwyższej jakości.

2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wszelkie ewentualne błędy typograficzne oraz nieścisłości techniczne w informacjach zawartych w Serwisie były eliminowane na bieżąco.

3. Usługodawca zastrzega prawo do:

· Zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności z zachowaniem procedury informowania Użytkowników o wprowadzanych zmianach, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmian polegających na usunięciu określonych funkcjonalności Serwisu stosowana będzie procedura przewidziana w punkcie 1 rozdziału X „Postanowienia końcowe”;

· Okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania Serwisu oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby nie wpływały one na jakość świadczonych w ramach Serwisu usług;

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z prowadzenia Serwisu po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie Użytkowników.

5. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby wszelkie aplikacje umieszczone w ramach Serwisu działały poprawnie.

6. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji.

7. Informacje o towarze prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Uwidocznione ceny w Serwisie stanowią jedynie informację o dostępności tego towaru    

w stacjonarnym punkcie sprzedaży, do którego przypisany jest dany towar. 

§ 6

USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH SERWISU

W ramach Serwisu świadczone są w szczególności następujące Usługi:

1. Udostępnianie zawartości Serwisu

Usługodawca na każdorazowe indywidualne żądanie Użytkownika świadczy usługę wyświetlenia zawartości Serwisu, w tym w szczególności: katalogu produktów wybranych Partnerów Grupy PSB , porad związanych z budownictwem, prowadzeniem domu i ogrodu, a także ogólnie pojętym projektowaniem i DIY. Ponadto każdy Użytkownik ma możliwości korzystania z wyszukiwarki produktów. Użytkownik będzie miał również możliwość otrzymania treści związanych z ofertą wybranego składu PSB poprzez wybranie w ramach opcji dostępnych na stronie Serwisu lokalizacji wybranego sklepu. Użytkownik ma możliwość  odstąpienia / rezygnacji z Usługi Newslettera oraz (tym samym) odwołania zgody wyrażonej przez Użytkownika w każdym czasie w sposób określony w Regulaminie. Udostępnianie zawartości Serwisu nie wiąże się z powstaniem dla Użytkownika zobowiązania do zapłaty.

2. Newsletter

Użytkownicy, którzy zainteresowani są otrzymywaniem Newslettera Serwisu z informacjami związanymi z Serwisem oraz zawartymi w jego ramach informacjami handlowymi, mają taką  możliwość poprzez podanie w ramach dostępnego na stronie Serwisu formularza swojego adresu e-mail, na który takie Newslettery chcieliby otrzymywać oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej zgody na komunikację marketingową w ramach ustawień Konta użytkownika. Użytkownik ma możliwość  odstąpienia / rezygnacji z Usługi Newslettera oraz (tym samym) odwołania zgody wyrażonej przez Użytkownika w każdym czasie w sposób określony w Regulaminie. Korzystanie z usługi  „Newsletter” nie wiąże się z powstaniem dla Użytkownika zobowiązania do zapłaty.

3. Moduł do obsługi rezerwacji online i zamówień telefonicznych w sklepach Partnerów Grupy PSB

Szczegółowe postanowienia związane z korzystaniem z mechanizmu rezerwacji online i zamówień telefonicznych w tym w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników, zostały zamieszczone odpowiednio w ramach Regulaminu rezerwacji dostępnym indywidualnie dla każdej placówki Partnera Grupy PSB po wybraniu jej podstrony i wskazaniu na daną usługę. Użytkownik zarejestrowany ma możliwość dokonywania rezerwacji towarów w Sklepach Partnerów Grupy PSB w procedurze przewidzianej dla Użytkowników posiadających konto w Serwisie oraz dla Użytkowników nie posiadających tego konta. Użytkownicy zarejestrowani posiadają w ramach Konta Użytkownika możliwość dokonywania zamówień w systemie rezerwacji online przy wykorzystaniu swoich danych podanych przy wcześniejszym zamówieniu (bez konieczności powtórnego ich podawania przy kolejnych zamówieniach). Korzystanie ze wskazanej powyżej usługi  nie wiąże się z powstaniem dla Użytkownika zobowiązania do zapłaty. 

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W przypadku usług świadczonych w ramach serwisu  administratorem  jest  Grupa PSB Handel S.A. z/s w Wełeczu, Wełecz 142, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-197-44-39, REGON: 366438684, dalej Administrator.
 2. Z inspektorem ochrony danych (IOD)  można się skontaktować za pomocą: e-mail: iod.rafalandrzejewski@grupapsb.com.pl lub nr tel. 504 976 690.
 3. Administrator  udostępniając Klientowi możliwość rejestracji i prowadzenia Konta przetwarza dane w celu świadczenia usługi, na podstawie akceptacji regulaminu, który stanowi swoistą umowę (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Administrator, jako Usługodawca, przetwarzać będzie dane Użytkownika w celu realizacji Usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, o ile Użytkownik wyrazi odrębną, stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na jej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów - w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody.
 6. Newsletter, kierowany przez Grupę PSB Handel S.A. z/s w Wełeczu, Wełecz 142, 28-100 Busko-Zdrój, może być kolejnym celem przetwarzania danych Użytkownika, o ile Użytkownik udzieli stosownej zgody na jego otrzymywanie.
 7. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług będą przetwarzane na czas umożliwienia świadczenia Usługi, przez okres rzeczywistego korzystania z danej Usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem o wyrażeniu zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością świadczenia usług.  

 § 8

REKLAMACJE, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Użytkownika, w wady Usługi są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta, których aktualne teksty dostępne są na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w każdej dopuszczanej przez prawo formie, w szczególności pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 1, w formie elektronicznej na adres e - mail przywołany w § 1 ust. 1.
 3. Celem umożliwienia jak najszybszego rozpoznania reklamacji wskazane jest podanie przez Klienta w opisie reklamacji danych zgłoszonych przy rejestracji Użytkownika zarejestrowanego / danych kontaktowych Użytkownika niezarejestrowanego, żądania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Przykładowy wzór reklamacji :

Miejscowość, data

Użytkownik: ……………..

Usługodawca: GRUPA PSB HANDEL S.A., Wełecz 142, 28-100 Busko Zdrój

Niniejszym, zawiadamiam, iż Usługa SERWISU GRUPAPSB.COM.PL jest wadliwy. Stwierdzona wada polega na ………………… i została stwierdzona w dniu ………………………..

Odpowiedź na reklamację proszę przesłać na adres e-mail za pośrednictwem którego przesłana została reklamacja.

/podpis/

 1. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, w odniesieniu do Konsumentów nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w powyższym terminie na reklamację oznacza, że Usługodawca uznaje reklamację za uzasadnioną.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 .
 • Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przewidzianych przez prawodawstwo Unii Europejskiej. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz (w przypadku Użytkowników zarejestrowanych) drogą elektroniczną poprzez przesłanie komunikatu systemowego do zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, na adres mailowy podany podczas rejestracji.

2. Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji wskazanej w punkcie 1 powyżej, przy zastosowaniu procedury opisanej w rozdziale „Wyrejestrowanie się użytkownika z Serwisu/Dezaktywacja konta”. Użytkownik niezarejestrowany, nie akceptujący zmian w Regulaminie, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.

3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 10.06.2020.r.